Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY

Rozdział I
Informacje ogólne

W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

1. „Usługodawca” – przedsiębiorstwo działające pod firmą „WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY” zarejestrowane pod adresem: ul. Energetyki 11 lok. 7 41-908 Bytom, NIP: 6482647908, REGON: 368655279;

2. „Usługobiorca”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną w umowie , która dotyczy realizacji strony internetowej wraz z określeniem warunków jej hostingu oraz stworzeniem identyfikacji wizualnej oferowanej przez Usługodawcę.

Art. 1

Adresem do korespondencji z Usługodawcą jest adres rejestracji przedsiębiorstwa.
Pozostałe dane kontaktowe:
a) Tel. kom.: 503 624 503
b) E-mail: biuro@webmetamorfoza.pl
c) Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski Nr konta: 84 1050 1214 1000 0092 6196 8615

Art. 2

W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Art. 3

1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY zarejestrowanej pod adresem: ul. Energetyki 11 lok. 7 41-809 Bytom, NIP: 6482647908, REGON: 368655279;

2. Złożenie zamówienia lub dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane. Ponadto każda ze stron Umowy jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Informacja udzielona przez Usługodawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy wiążącą obie strony transakcji.

4. W przypadku, gdy jedna ze stron Umowy postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 2, druga strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Firma WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Rozdział II
Ochrona danych osobowych

Art. 4

Podpisanie Umowy na realizację strony internetowej bądź sklepu internetowego z Usługodawcą jest obligatoryjne i oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

Art. 5

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest przedsiębiorstwo WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY.

Art. 6

1. Dane osobowe Usługobiorcy są poufne oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są:
a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie;
b) w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Art. 7

Usługobiorca posiada prawo do:
a) wglądu,
b) korekty,
c) uaktualnienia,
d) uzupełnienia,
e) usunięcia,

swoich danych osobowych w każdym czasie, w zakresie nie uniemożliwiającym realizację zawartej z Usługodawcą Umowy lub nie uniemożliwiającym dochodzenie roszczeń przez Usługodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 8

Szczegółowy zakres czynności, które mają odniesienie do danych osobowych, został zawarty w osobnym dokumencie, tj. Polityka ochrony prywatności FIRMA WEBMETAMORFOZA ŁUKASZ SZAJNY ul. Energetyki 11 lok. 7 41-908 Bytom NIP: 6482647908.

Rozdział III
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Art. 8

1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie tworzenia stron internetowych oraz sklepów internetowych oraz ich hostingu.

2. Usługodawca świadczy usługi w zakresie identyfikacji wizualnej danego projektu, takie jak stworzenie logo, wizytówek oraz papieru firmowego.

3. Usługodawca świadczy usługi w zakresie copywritingu.

Art. 9

1. Zamówienie złożone przez Usługobiorcę musi mieć formę podpisanego formularza lub formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź e-maila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca zobowiązany jest do dostarczenia zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy na realizację strony internetowej/sklepu internetowego, chyba, że umowa stanowi inaczej. Gdy nie dostarczy niezbędnych informacji i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.

5. Zawartość merytoryczna przesłana przez Usługobiorcę do Usługodawcy celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.

Art. 10

1. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Usługobiorcą i jest uzależniony od zaawansowania projektu.

2. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z projektu, jeśli uzna, że wymagania Usługobiorcy wychodzą poza jego kompetencje.

Rozdział IV
Wykonanie Umowy

Art. 11

1. Zapłata za zamówiony projekt jest dokonywana przez Usługobiorcę na wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszego regulaminu rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie wystawionej faktury.

2. Standardowo realizacja zamówionego projektu rozpoczyna się w przeciągu siedmiu dni roboczych liczonych od:

a) odnotowania zapłaty zaliczki na rachunku bankowym Usługodawcy;
b) odnotowania zapłaty za całość projektu na rachunku bankowym Usługodawcy;
chyba, że Umowa na realizację strony internetowej/sklepu internetowego stanowi inaczej.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przesłania wszystkich potrzebnych materiałów do zrealizowania projektu, takich jak treści, grafiki, zdjęcia, filmy, logo firmy.

4. Termin wykonania Umowy na realizację strony internetowej/sklepu internetowego jest określony w Umowie zawartej pomiędzy stronami.

Rozdział V
Opłaty

Art. 12

1. Wszystkie usługi, takie jak hosting, aktywowane są po uiszczeniu wcześniej ustalonej kwoty lub czytelnego potwierdzenia przelewu przesłanego na adres e-mail wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Usługodawcy pieniądze nie dotrą na konto, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi hostingu.

3. Przynajmniej na 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego Klient jest zobowiązany poinformować za pomocą wiadomości e-mail lub listu poleconego, czy chce przedłużyć świadczenie usług przez Usługodawcę czy też je zakończyć.

4. Domeny zostaną przedłużone na następny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty przesłanego na adres e-mail wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

5. . Usługodawca zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

Art. 13

1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługodawcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do Usługobiorcy na podane aktualne dane adresowe.

2. Zaliczki należy wpłacać na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej zawierającej 50 % kwoty za wykonanie projektu. Kwota ta obejmuje zakup niezbędnego oprogramowania do wykonania danego projektu oraz wykonaną pracę. Po zakończeniu projektu zostanie wystawiona faktura końcowa zawierająca 50 % kwoty za projekt, chyba, że umowa stanowi inaczej.

3. W przypadku przeciągania terminów przy realizacji projektów z powodu opóźnień leżących po stronie Usługobiorcy (odpisywanie z kilkudniowym opóźnieniem, brak lub unikanie kontaktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo wystawienia faktury (z 14-dniowym terminem płatności) po 30 dniach od rozpoczęcia pracy nad projektem.

4. Termin, w którym należy uregulować płatność za wystawioną fakturę, wynosi 14 dni, chyba, że faktura stanowi inaczej.

5. Faktury są przesyłane drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail (faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami). Na życzenie Usługobiorcy faktura może zostać przesłana pocztą na wskazany adres.

Rozdział VI
Odstąpienie od Umowy, Reklamacje i Gwarancje

Art. 14

1. Usługobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy z Usługodawcą składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

3. Podpisane oświadczenie przesyła się listem pocztowym wysłanym za potwierdzeniem odbioru bądź w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

Art. 15

1. Reklamacje Usługobiorców przyjmowane są w formie wiadomości elektronicznej na przesłany adres e-mail wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o przyczynie reklamacji, załączając do przekazywanej informacji szczegółowy opis niezgodności wykonanej usługi z Umową. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

3. Udzielenie gwarancji następuje w przypadku, gdy strona internetowa bądź sklep internetowy nie ma właściwości określonych w Umowie zawartej pomiędzy stronami bądź została wykonana z błędami. Po wykonaniu strony Usługobiorca ma prawo przez okres 14 dni testować system w poszukiwaniu błędów. Wszelkie znalezione w tym okresie błędy Usługodawca powinien poprawić w okresie do 5 dni licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail wymieniającej błąd, chyba, że umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi inaczej. Po upływie 14 dni przyjmuje się, że dana strona internetowa bądź sklep internetowy jest wolny od wad a okres gwarancyjny wygasa.

4. Gwarancja nie obejmuje wad i błędów wynikających z nieprawidłowej obsługi strony internetowej bądź sklepu internetowego bądź z działania czynników i osób trzecich – w szczególności z błędów wynikających z nieprawidłowym hostingiem strony u osób trzecich.

Rozdział VII
Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

Art. 16

1. Strony hostowane przez Usługodawcę są dostępne dla Usługobiorców przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.

2. W przypadku konieczności odłączenia części usług Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Usługobiorcy powstałe w wyniku:

a) kataklizmów,
b) działanie czynników i osób trzecich,
c) przerwania połączenia,
d) nieprawidłowego użytkowania kont,
e) nieotrzymania poczty elektronicznej,
f) podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usługi.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Usługobiorcy.

5. Usługodawca może odmówić zarejestrowania domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana.

Art. 17

1. Usługobiorca, bez względu na narodowość, jest zobowiązany do przestrzegania prawa polskiego.

2. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie materiały które dostarcza Usługodawcy celem wykonania zlecenia (np. zdjęcia, logotypy, teksty), są jego własnością lub ma pełne prawo ich wykorzystania i bierze za nie pełną odpowiedzialność.

3. Usługobiorca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy, jak i osobom trzecim wynikającą ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia (o którym mowa w ust. 2), które jest nieprawdziwe.

4. Usługobiorca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy, jak i osobom trzecim, związaną z awarią strony internetowej za którą nie ponosi odpowiedzialności.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co nie ma wpływu na umowy zawarte przed zamieszczeniem danych zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Zapraszamy na naszą aukcję na portalu Allegro.pl

Wypełnij formularz kontaktowy i otrzymaj ofertę:

Copyright © 2016-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, utrwalanie i powielanie bez zgody autora zabronione.